Używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Proszę zaktualizuj swoją przeglądarkę dla zapewnienia poprawnego wyświetlania strony.

Przejdź do treści

Regulamin serwisu

Regulamin

Regulamin oraz Polityka prywatności

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa warunki funkcjonowania serwisu internetowego Elfi dostępnego pod adresem www.listymikolaja.pl.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.

3. Żadna z usług lub funkcji serwisu listymikolaja.pl nie może być wykorzystywana do celów sprzecznych z prawem.

4. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

1. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu internetowego listymikolaja.pl

2. Serwis – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: www.listymikolaja.pl sklep internetowy umożliwiający zakup listów od Świętego Mikołaja.

3. Operator - SANTA Piotr Zielawski NIP: 5361633278 , REGON: 147121184 ul. Rejtana 12 05- 126 Nieporęt z siedzibą w Nieporęcie przy ulicy Rejtana 12 05-126 kontakt: [email protected] - na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z serwisu. Użytkownikiem może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego

5. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:

a) minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli

b) połączenie z siecią Internet

c) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3

d) włączona obsługa JavaScript oraz cookies

e) czynna skrzynka poczty elektronicznej

f) program do odtwarzania plików wideo

g) najnowsza wersji wtyczki Adobe Flash

 

§ 2 Korzystanie z serwisu

 

1.Korzystanie z serwisu wymaga rejestracji.

 

2.Użytkownik w ramach korzystania z funkcji udostępnionych przez serwis może złożyć zamówienie na produkty oferowane na stronach sklepu, zamówić newsletter przygotowywany przez operatora i pozostawić opinie o produktach i sklepie. W celu zamówienia newslettera należy podać swoje imię oraz adres e-mail, na który newsletter będzie przesyłany. Zamówienie newslettera oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

3. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera wysyłając odpowiednią informację z adresu e-mail, z którego została zamówiona subskrypcja na adres: [email protected] lub korzystając z funkcji 'Wypisz' znajdującej się na dole każdego maila.

 

§3 Zasady dodawania komentarzy

 

1. Każdy z użytkowników może dodawać komentarze do materiałów opublikowanych w sklepie lub o funkcjonowaniu sklepu.

2. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy nie związanych z tematyką sklepu.

3. Zabronione jest dodawanie komentarzy sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub z dobrymi obyczajami, w szczególności zawierających słowa lub zwroty obraźliwe lub wulgarne, nawołujących do przemocy, pomawiających inne osoby lub grupy osób.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści dodane przez użytkowników serwisu. Wszelka odpowiedzialność w tym zakresie ponosi użytkownik, który daną treść dodał.

 

§4 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

1. Użytkownik poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę SANTA Piotr Zielawski z siedzibą przy ul. Rejtana 12 05-126 Nieporęt Polska danych osobowych w celach związanych z umową kupna-sprzedaży. Firma SANTA Piotr Zielawski zbiera i przetwarza również dane osobowe na potrzeby wysyłki newslettera oraz pozostawiania opinii o sklepie i oferowanych produktach.

2. Zakres danych osobowych zbieranych przez firmę SANTA Piotr Zielawski z siedzibą przy ul. Rejtana 12 05-126 Nieporęt:

a) W zbiorze osobowym „Klienci” zbierane i przetwarzane na potrzeby prawidłowego wykonania usługi kupna-sprzedaży są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, adres email, numer telefonu.

b) W zbiorze osobowym „Newsletter” zbierane i przetwarzane na potrzeby świadczenia usługi wysyłki wiadomości za pomocą newslettera są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres email.

c) W zbiorze osobowym „ Opinie” zbierane i przetwarzane na potrzeby personalizacji osób pozostawiających opinie o Sklepie i jego usługach są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres email.

 

3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia Usług. Wniesienie przez Użytkownika żądania usunięcia danych będących jednocześnie danymi wymaganymi w czasie rejestracji Klienta, będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie przez Usługodawcę Usług.

 

4. Administratorem danych osobowych zawartych w danych zarejestrowanych w portalu jest firma SANTA Piotr Zielawski z siedzibą przy ul. Rejtana 12 05-126 Nieporęt POLSKA.

 

§5. Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów

 

1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową https://www.listymikolaja.pl/ 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2. Użytkownik może składać zamówienia po zalogowaniu za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie www.listymikolaja.pl

3. W celu złożenia w sklepie zamówienia za pomocą formularza zamówienia, Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcją składania zamówienia dostępną na stronie Sklepu.

4. W przypadku podania błędnych lub niekompletnych danych Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia, prosimy zwarcic uwagę na poprawność i kompletność podawanych danych.

5. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową na adres: [email protected]

6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę SANTA Piotr Zielawski z siedzibą przy ul. Rejtana 12 05-126 Nieporęt danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 - tekst jednolity, z późn. zm.).

 

§6. Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Kupujący będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia otrzymania towaru.

2. Konsument zobowiązany jest przesłać pocztą elektroniczną wypełnione odstąpienie od umowy z

(dotyczy produktu: List od Mikołaja). Sprzedawca zwraca kwotę uiszczoną przez Konsumenta tytułem zapłaty (w tym cenę towaru oraz, w wypadku jeśli dostawa nie była bezpłatna, koszty dostawy towaru do Konsumenta) w terminie 14 dni od dnia przesłania odstąpienia przez Konsumenta od umowy, w zależności od wyboru Konsumenta, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta lub szybkim przelewem internetowym.

3. Do zachowania terminu, o którym stanowi ust. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy wysłanie do Sprzedawcy przed jego upływem wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, udostępnionego przez Sprzedawcę jako Odstpienie od umowy.

 

 

§7. Reklamacje towarów

 

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.).

2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić pocztą elektroniczną poprzez Formularz kontaktowy.

§8. Postanowienia końcowe

 

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm), ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.).

4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10. 2017 r.

 

 

tagi:

listy od świętego mikołaja, list od mikołaja, listy od mikołaja, listy od świętego mikołaja, list do świętego mikołaja, list do mikołaja, list do mikolaja, mikołajki, mikolajki, święty mikołaja, swiety mikolaj, mikołaj, mikolaj, adres świętego mikołaja, adres do świętego mikołaja, adres do mikołaja, adres do mikolaja, mikolaja, mikołaja, od mkolaja, od do mikołaja, adres mikolaja, adres do mikolaja, adres świętego mikołaja, na mikołajki, mikolajki, adres mikołaja, mikolaj, mikołaj, swiety mikołaj, święty mikołaj, swiety mikolaj, święty mikolaj, św mikołaj, św mkolaj

Ta strona wykorzystuje pliki cookie Więcej›. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis na tym urządzeniu. Możesz to zmienić w swojej przeglądarce.